Watch “Homemade Electric Trike”

https://youtu.be/6mG8aq59no8