Watch “► BMW i Vision Future Interaction” 

https://youtu.be/c-npC7XXZ_s