Watch “E-cars from China better than Tesla.” 

https://youtu.be/9ktxu1ZuC7s