Watch “Super car – Qiantu K50 EV Supercar Drops Top In Beijing” 

https://youtu.be/h00Ly_6CbgA