Watch “2017 Ford Escape vs 2016 Toyota RAV4 hybrid”

https://youtu.be/iGhIM-0kMBg