Watch “How Soon Can Tesla Build 325,000 Model 3 Cars?”

https://youtu.be/9z71IAQ_7cE